Voorstel tot resolutie voor de districtsraad van 22 februari 2010

Onderwerp: Uitnodiging Colloquium evaluatie binnengemeentelijke decentralisatie zaterdag 19 juni 2010

Voorgeschiedenis


Door verschillende fusiebewegingen vanaf de jaren 1960 tot en met 1983 viel het aantal


gemeenten in België terug van 2.739 tot 589, waarvan 308 in Vlaanderen. De laatste fusieoperatie was deze van de stad Antwerpen en haar randgemeenten Berendrecht-Zandvliet-Lilo, Berchem, Borgerhout, Deurne, Ekeren, Hoboken, Merksem en Wilrijk. Op 1 januari 1983 werd deze operatie afgerond. De vroegere gemeenten werden districten en kregen een louter adviserende functie. De raden en colleges werden een afspiegeling van de meerderheid op stedelijk niveau. Op 1 januari 2001 wijzigde deze situatie grondig. De districtsraden kregen eigen bevoegdheden en werden voortaan rechtstreeks verkozen. Een onderverdeling van de bevoegdheden in lokale en bovenlokale materies moest het kader schetsen voor de nieuwe bestuurlijke organisatie van de stad Antwerpen.


De huidige districtswerking staat evenwel nog lang niet op punt.


Feiten en context


In zitting van 18 december keurt het College  het principe goed om een Colloquium te organiseren in de maand mei 2010, waarbij de huidige werking van de decentralisatie zal worden geëvalueerd. Als uitgangspunten voor het Colloquium worden de evaluatie van de huidige werking enerzijds en de wensen en de verwachtingen naar een volgende bestuursperiode anderzijds vooropgesteld.


In dit besluit wordt ook de lijst van de genodigden vermeld:  de leden van het stadscollege, de leden van de districtscolleges, de leden van het manteam en de bestuurscoördinatoren-district. De districtsraadsleden komen niet voor op de lijst.


(Collegebesluit jaarnummer 1494 van 5 februari 2010, in bijlage)


Advies


In het huidige bestuursakkoord 2007-2012 van de stad Antwerpen, hoofdstuk 7: Een goed georganiseerde en bestuurde stad, onder het item decentralisatie, lezen we: "Voor het huidige bestuur zijn de districten belangrijke partners. Dit komt tot uiting in het hele bestuursakkoord. De stad wil de samenwerking met de districten nog verbeteren. De bevoegdheden worden meer coherent gemaakt." Binnengemeentelijke decentralisatie is dus een dynamisch proces, waardoor actualisering zich constant opdringt.


 


Motivering


Wil de stad de samenwerking met de districten verbeteren, dient de stad rekening te houden met alle betrokken partijen.  De input van alle districtsraadsleden, gemeenteraadsleden is hier onontbeerlijk. Niet enkel de districtscolleges en het stadscollege dienen gehoord in deze zaak, maar alle raadsleden. Enkel dan kan zo’n Colloquium echt nuttig zijn.


 


Besluit


De districtsraad keurt eenparig het volgende besluit goed.


Artikel 1


De districtsraad wil komen tot een betere samenwerking tussen de stad en de districten en ondersteunt de organisatie van het Colloquium, waarbij de huidige werking van de decentralisatie zal worden geëvalueerd.


Artikel 2


De raadsleden moeten de kans krijgen hieraan hun volle medewerking te verlenen. De districtsraad adviseert daarom het College van Burgemeester en Schepenen de voor dit Colloquium, de districstraadsleden eveneens uit te nodigen .


Artikel 3


Dit besluit heeft in principe voor de stad geen financiële gevolgen.

Patrick Smedts
Districtsraadslid

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...