Tussenkomst van Staf Wouters op gemeenteraad van 1 maart i.v.m. BPA Hollebeek. Intrekking beslissing. Goedkeuring. Concretisering beleidsrichtlijn ( jaarnummer 288 ).

Het herstructureren en optimaliseren van de Hollebeekvallei is een uitwerking van de concepten ecostad en waterstad binnen het ruimtelijk structuurplan Antwerpen. Na een hele planningsvoorgeschiedenis keurde het college een plan van aanpak goed als vertaling van de goedgekeurde visienota. Het door de gemeenteraad voorlopig vastgestelde BPA Hollebeek is hierbij niet meer relevant en wordt ingetrokken.


Schepen,


Voor de bewoners is deze intrekking een goede zaak omdat onteigeningen die vaststonden in het BPA,(RUP),nu wegvallen. In de plaats komt de "visienota Hollebeekvallei". (jaarnummer 5421).


In feiten en context mag ik vaststellen tot mijn vreugde dat de stad Antwerpen geen grootschalig project meer kan of wenst te realiseren waarvoor vroeger het BPA,(RUP),nodig was.


In de plaats komt een door de stad gecoördineerde aanpak via AG stadsplanning,Stadsontwikkeling,en AG Vespa.


In principe kan er dus weinig opgemerkt worden aan deze aanpak,omdat alles op het eerste zicht in samenspraak met de bewoners zal gaan. Ik druk hierbij de hoop uit dat deze handelswijze strikt gehanteerd wordt.


Het is echter wel zo dat, wanneer je het hoofdstuk " Stopzetten van de BPA procedure ",leest,er wel een aantal vragen opduiken. En ik verduidelijk mij schepen. In het bewuste hoofdstuk vertelt dit document namelijk,dat de stad geen BPA -en RUP nodig heeft,omdat zij zelf over de nodige juridische middelen beschikt. Hierin specificeert men waarvoor deze juridische middelen eventueel  kunnen gebruikt worden.


Nu,één van de grootste bezwaren in het BPA/RUP,was de erfdienstbaarheidszone van 5 meter langs beide zijden van de Hollebeek. Volgens mij ,en ik druk hier de hoop over uit,is er op dit ogenblik geen onmiddelijk gevaar dat zo’n 2 x 5 meter zone zal geimplementeerd worden,maar volgens punt 2 van het hier ter goedkeuring liggende document,onder de befaamde rubriek" Stopzetten van het BPA ",wordt toch gesteld dat de stad Antwerpen perfect zo’n erfdienstbaarheidszone kan afdwingen op basis van de wet van 28 december 1967,(art.17).


Onteigeningen zijn dus volgens de intrekking van het BPA niet meer nodig wat in eerste instantie de bewoners zou moeten geruststellen,maar…het is echter wel zo dat de stad Antwerpen volgens punt 3 zegt : en ik citeer :"Verwerven van eigendommen kan in vele gevallen eenvoudiger door een aankooppolitiek,eerder dan door een onteigeningsstrategie!


Dit is,of kan een eufemisme zijn om te zeggen dat de stad de "erfdienstbaarheidszone’,juridisch kan verwerven via een gedwongen aankoop,zich baserend op de bewuste wet van 28 december 1967. Dus uiteindelijk moet ik hieruit concluderen dat hier het venijn in de staart zit!


Nogmaals,en ik ben hier zeer voorzichtig in mijn betoog,mag ik in principe stellen dat het intrekken van het BPA,een goed voorstel is,maar……ik zou alvorens tot goedkeuring over te gaan toch nog een paar kritische vragen willen stellen i.v.m. de standpunten die de stad gaat innemen met betrekking tot de bewuste erfdienstbaarheidszone.


– Gaat de stad,in plaats van de mensen te onteigenen zoals eerder in het BPA voorzien nu aan de bewoners "vragen",om hun 5 meter te verkopen? Al dan niet onder lichte dwang?


– Gaat de stad zich bij een weigering niet beroepen op de wet van 28 december 1967?


Collega’s,gezien de korte tijdspanne waarin wij momenteel verkeren zal ik de tekst uit het bewuste artikel 17 niet voorlezen,maar ik denk en vermoed dat de meesten onder ons,en zeker de schepen wel zeer goed weet wat er binnen dit document staat.


Blijft dan uiteindelijk de slotsom van mijn betoog,waarbij ik moet vaststellen dat het voorstel tot intrekking van het BPA,juist datgene was wat de bewoners rond de Hollebeek wensten,en uiteindelijk nu ter stemming voorligt.


Ik,en samen met mij mijn fractie,hebben de neiging om positief te blijven en een ja-stem te geven,al was het maar omdat het BPA welke de bewoners toch een zware hypotheek in de maag duwde,nu eindelijk van de baan is!


Wel schepen,ik zou u daarom willen vragen of dat de erfdienstbaarheidszone,net zoals de drie zone’s,geen continuüm wordt,en dat er geen grond van particulieren,al dan niet op vrijwillige basis zal worden opgekocht om de erfdienstbaarheidszone te implementeren.Wanneer er natuurlijk eventueel bewoners zouden zijn die te veel grond hebben en op spontane of vrijwillige basis zouden overgaan tot verkoop van een stukje grond,zal ik daartegen ook geen neen zeggen. In alle andere gevallen waarbij de stad zou gebruik maken van juridische middelen zal ik mij samen met de betrokken bewoners verzetten!

Staf Wouters
Gemeenteraadslid

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...