Tussenkomst van Staf Wouters naar aanleiding van de bespreking van het nieuwe bestuursakkoord in Hoboken.

Voorzitter,

Sta me toe alvorens een aantal punten uit het
bestuursakkoord van Hoboken te toetsen op hun haalbaarheid, toch even op te
merken dat de titel van ” Droom naar Daad “, heel toepasselijk is op
de titel ” De Kracht van Verandering “. Want geloof me vrij het zal
alleen maar bij ” Droom ” blijven en de ” Kracht van de Daad
“, daar heb ik zo mijn twijfels over!

En laat me direct met de deur in huis vallen en verwijzen
naar een bepaalde alinea vooraan in het bestuursakkoord, met name, en ik
citeer: ” Alle buurten zijn voor ons de moeite waard. We houden rekening
met de specifieke eigenheid, noden en mogelijkheden van iedere Hobokense wijk “!
Hier moet ik vaststellen, en ik noem hier maar één voorbeeld, want er zijn er
nog andere, namelijk de Draaiboomwijk. Dit in tegenstelling tot de wijk
Stuyvenberg verder vernoemd in dit bestuursakkoord. De wijk Draaiboom kan ik
weinig of geen plannen van terugvinden! Nochtans weet iedereen dat deze wijk
dringend impulsen nodig heeft om de verloedering van deze sociale woonwijk
tegen te gaan. Maar en daar kan ik me in vinden, moet de vernieuwing van de
wijk Stuyvenberg zoals voorzien volledig worden uitgevoerd. Zoals voorzien
inderdaad?! Wij weten met zen allen dat dit reeds een achttal jaren geleden,
meer precies in 2004, door de stad met toenmalig schepen Pairon werd beloofd,
en dat er nu eindelijk schot in de zaak zou komen. Indien deze wijk vernieuwd
wordt, en eenmaal vernieuwd, is dit dus niet dankzij dit nieuwe bestuursakkoord
onder leiding van het nieuwe districtscollege! En ik weet dat men niet graag
van gedachten wisselt over het thema Draaiboom, maar ik vraag hier met aandrang
toch extra aandacht vanuit dit district voor deze wijk!

Een volgend thema en iedereen weet dat dit als
gemeenteraadslid steeds één van mijn stokpaardjes is geweest, namelijk Nello en
Patrache. Ik vind hier volgende alinea over: ” Nello en Patrache worden
het label waaronder we acties ten bate van Hoboken Winkelcentrum samenbrengen
“. Dit is een goede stap in de richting alvast, maar voor mij is dit niet
verregaand genoeg. Hierbij moeten alle Hobokenaars betrokken worden bij de te
ondernemen acties en moeten we er over waken dat de stad niet aan onze
Hobokense symbolen raakt zoals ze in het verleden reeds hebben geprobeerd, en
waarschijnlijk nog zullen proberen. En ik verwijs hierbij graag naar een aantal
jaren terug waarbij de stad een copy van het beeld wilden plaatsen aan de
Kathedraal. Dit is voor Hoboken onaanvaardbaar! Nello en Patrache is van
Hoboken! Wat ik wel positief vind is de intentie binnen dit bestuursakkoord om
ondermeer Japanse toeristen op een kwalitatieve manier te ontvangen en een
professioneel toeristisch project uit te werken in samenwerking met de lokale
middenstand. Ik mag dan ook hopen dat dit voornamelijk slaat op het Nello en
Patrache verhaal.

En nu we toch op het beleidsdomein cultuur zijn gekomen had
ik nog een aantal bemerkingen op het toekomstige cultuurcentrum Gravenhof. En
weer haal ik een bepaalde alinea naar voor: ” We willen het reeds in de
vorige legislatuur aangekondigde culturele centrum ook effectief gerealiseerd
zien nu het op maat van de buurt werd uitgetekend. We noemen het cc Gravenhof
“. Laat me er fijntjes aan toevoegen dat dit cc er komt dankzij het
bestuursakkoord van de stad in de vorige legislatuur.

Wij kunnen alleen maar toejuichen dat dit nieuwe
districtscollege eindelijk voluit de kaart van een eigen cultuurcentrum trekt.
Maar ook hier moet ik opmerken dat dit cultuurcentrum dat er zeker komt, niet
op het disconto kan geschreven worden van dit nieuwe districtscollege! Maar
goed er is verandering, de wil is aanwezig om volop de kaart Gravenhof te
trekken. Al moet ik er wel fijntjes aan toevoegen dat de meeste partijen buiten
het Vlaams Belang, hier vertegenwoordigd in de nieuwe raad, in het verleden
niet teveel in hun kaarten hebben laten kijken, mede soms door de bezwaren uit
de buurt. Ik hoop dan ook dat Hoboken eindelijk fier mag zijn met de komst van
een eigen cultureel centrum, en dat ook de buurt aan zijn verzuchtingen wordt
voldaan met een centrum op maat van de buurt. Tevens druk ik de hoop uit dat er
ook werk gemaakt wordt van het park, zodat het park rond het Gravenhof een
gezellige plaats wordt om vertoeven.

Wat betreft de kasteeltjes verdient het kasteel Meerlenhof
de extra aandacht van dit nieuwe bestuur. Al te veel werd dit patrimonium de
speelbal tussen stad en district met uiteindelijk de verdere verkrotting van
dit mooie kasteeltje tot gevolg! Nochtans zijn hier vele mogelijkheden
weggelegd. Laat ons dit dossier hier in dit district tot één van de
prioriteiten maken!

En tot slot nog het Cockerillhof of wat daar nog van
overblijft…….. Hier is ook reeds veel over gezegd en geschreven? Dit
kasteeltje zou gerenoveerd worden en een tweewoonst worden met daaraan
gekoppeld twee woningen aansluitend op het kasteeltje. Dit dossier is ook
toegezegd vanuit de stad, en er werden reeds de nodige vergunningen voor
uitgereikt, maar zoals we kunnen vaststellen gebeurt of gebeurde er nog steeds
niets. Vanuit dit bestuur zou het dan ook opportuun zijn dat de nodige druk
wordt uitgeoefend naar de stad toe, teneinde dit dossier tot een snel en goed
einde te brengen.

Dan gaan we over naar het volgende onderwerp, met name het
Masterplan. Het Masterplan misschien wel de grootste uitdaging voor ons
district. Dit wordt inderdaad de grootste uitdaging voor dit nieuwe bestuur!
Aan dit prestigieuze project plakt een enorm financieel kostenplaatje waarbij ik
de grootste twijfels heb of er ooit wel een uitvoering komt. Koken kost geld en
gezien de budgeten die vanuit de stad aan de districten worden toebedeeld heb
ik zeer mijn twijfels omtrent de haalbaarheid van dit plan. En ik hoor hier
graag verkondigen vanuit dit nieuwe districtscollege dat de heraanleg van de
Kioskplaats een prioriteit moet worden. Zolang wij geen geld van de stad
krijgen en De Lijn niet meewerkt tot de realisatie, zal de volledige her aanleg
van de Kioskplaats een droom van nog vele jaren blijven! En het mag dan nog
mooi ogen om de Hobokenaar uit te nodigen om via een tentoonstelling de meeste
facetten binnen dit Masterplan te laten bekijken. Vanuit ons standpunt moet men
realistisch blijven en de Hobokenaar geen rad voor de ogen draaien! Ik heb er
één specifiek dossier uitgelicht, namelijk de Kioskplaats, omdat dit dossier
Hoboken al een aantal jaren beroerd. Ik wil hier het hele Masterplan niet uit
de doeken doen omdat we ongetwijfeld op latere en geregelde tijdstippen nog
zullen terugkomen over dit ongetwijfeld prestigieuze plan, plan dat ik trouwens
als allereerste in handen kreeg als gewezen gemeenteraadslid, en waarbij ik me
toen al bedenkingen maakte , en in het bijzonder de haalbaarheid van het
financiële kostenplaatje.

En ik sluit af voorzitter met de woorden dat er ongetwijfeld
een aantal positieve en haalbare projecten zitten in dit bestuursakkoord, maar
eerst en vooral is het vooral een en, of, en tot een van verhaal! Laat ons de
Hobokenaar geen rad voor de ogen draaien. Heb het besef dat de districten en
zeker Hoboken dat steeds stiefmoederlijk werd behandeld, meer en meer
financieel in de steek worden gelaten door de stad.

Daarom dat ik in het begin van mijn betoog reeds aanhaalde dat het een
” Droom ” zal blijven, en dat ik zeer mijn twijfels heb over de
” Kracht van de daad! “.

Staf Wouters

districtsraadslid,

afdelingsvoorzitter

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...