Tussenkomst Staf Wouters bij de begroting 2010


Schepen,in de beleidsnota voor 2010 bij het onderdeel leefmilieu,mocht ik ontdekken dat er in 2010 een geintegreerd actieplan opgesteld wordt om de geluidshinder in de stad te beperken,en de luchtkwaliteit te verbeteren. Wat moet of mag ik mij hier bij voorstellen?

Wordt of werd dit plan opgesteld in functie naar bedrijven toe? Bedrijven die vaak een bron van ergenis naar woonzone’s toe zijn,specifiek en vooral dan naar de problematiek van geluidshinder en luchtkwaliteit.

Ik wil hierbij dan ook speciaal verwijzen naar het district Hoboken,waar verschillende bedrijven gevestigd zijn. Bedrijven ook die het niet altijd nauw nemen met het milieu,en de daarvoor nodige voorschriften en vergunningen. Ik durf hierbij dan ook specifiek verwijzen naar het bedrijf Smulders Project,gelegen in de zaatlaan te Hoboken,vlakbij de wijk "Hertogvelden".

Nog mocht ik in uw nota lezen dat tijdens de energietoer de thermografische kaart en alle initiatieven die de stad aanbiedt om energiesparende maatregelen te nemen wordt voorgesteld.

De energietoer doet alle districten aan en loopt door tot eind 2010. Ik wil hierbij opmerken dat dit een lovenswaardig initiatief is,maar……………met volgende bemerking:onze stad heeft in deze materie wel een belangrijke voortrekkersrol te vervullen! Deze rol bestaat vooral uit voorbeeldgedrag! En ja,juist schepen hier blinkt deze stad niet bepaald in uit!

Nog niet langer dan maandag j.l. kon mijn collega Verelst vaststellen dat de energiekosten binnen de begroting jaar na jaar stijgen! Ik stel mij hierbij dan ook de vraag of er binnen deze stad wel genoeg gebruik gemaakt wordt van de middelen die er bestaan,middelen die er zouden moeten toe leiden dat juist de kosten gaan dalen in plaats van te stijgen! Ik stel me dan ook ernstige vragen omtrent deze blijvend stijgende energiekost!

Voorts heb ik nog vragen naar de dienst stadsreiniging toe,en vraag ik me af of hier nog verder werk wordt gemaakt van een energiebesparend wagenpark?

Wat dan weer betreft het onderdeel stads-en buurtonderhoud binnen deze beleidsnota heb ik ook wel een aantal vragen en bemerkingen.

Hier wordt dan weer gesteld dat er in 2010 verder werk wordt gemaakt met het opvolgen van veegwerk en de daaraan gekoppelde veegteams,plus de inzet van Werkhaven.

Laat mij toe op te merken dat het initiatief om binnen deze legislatuur meer veegteams in te zetten in wijken en districten een lovenswaardig initiatief is,maar………….we zitten in de helft van deze legislatuur,en ik moet vaststellen dat de inzet van ploegen in sommige wijken en districten nog voor veel verbetering vatbaar is!! M.a.w. de inzet van meer en kwalitatief betere ploegen zou één van de prioriteiten moeten worden!

In 2009 werd dan weer gestart met het plaatsen van uniforme en functionele papiermanden.

Deze manden werden of worden dan geplaatst op de juiste plaatsen,zodat zwerfvuil niet op het openbaar domein terechtkomt. Dit zou althans de bedoeling moeten zijn.

Volgens uw planning zouden er tegen eind 2010 plus minus 2000 nieuwe papiermanden moeten verschenen zijn in het straatbeeld. Hoe staat het momenteel met deze planning? Zit men hier nog op schema?

Want laat ons eerlijk zijn schepen,zwerfvuil blijft binnen deze stad nog steeds een groot probleem binnen bepaalde wijken!

Verder mocht ik vernemen dat het bijzonder interventieteam in 2009 startte met de gratis verwijdering van graffiti op privaat domein. Zoals wij allemaal kunnen vaststellen is de graffittiplaag nog steeds in stijgende opgang. Daarom moeten er dringende maatregelen genomen worden om deze opgang te stoppen!( pakkans vergroten,repressieve middelen inschakelen,en mits wat creativiteit van bepaalde diensten kan men ook veel indijken)!

Ook zou het wenselijk zijn dat er meer ruchtbaarheid wordt gegeven naar de privaat toe over het bestaan van de mogelijkheid die men heeft om graffiti gratis te laten verwijderen.

Wat betreft dan weer over de pro-actieve aanpak waar u het over heeft naar de fietspaden toe,en waarbij maximaal gegarandeerd wordt dat de berrijdbaarheid ook tijdens sneeuw-,ijzel-en bladvalperiode optimaal zou worden,hoop ik dat er vanaf 2010 een merkbare verbetering zichtbaar wordt,want op dit onderdeel geef ik de bevoegde diensten een 4/10,getuige de toestand van de fietspaden afgelopen winter!

Deze toestand was bij momenten schandalig slecht en zeer gevaarlijk voor de fietsers!!

Schepen, ik kan zo nog wel een tijdje doorgaan,maar ik ga afsluiten met nog enkele vraagjes waarbij ook het thema hondenpoep,zoals u ongetwijfeld weet mijn stokpaardje!

– Hoe verloopt het beleid naar hondenpoep toe?

– Hoe staat het momenteel met betrekking tot de hondenpoepproblematiek?

– Hoe ver staat het met de hondenloopzone’s in onze stad?

– Waarom is het zo moeilijk om op regelmatige basis de nieuw geplaatste hondepoepmanden waar men zijn zakjes kwijt kan,te ledigen?

Tot slot mogen er in deze periode op sommige plaatsen meer bladmanden geplaatst worden!

Ik zou nog willen zeggen dat niet alles kommer en kwel is. Ik merk wel verbetering,maar…..er is nog veel werk aan de winkel! Ik zou dus durven stellen dat er binnen de begroting jaarlijks veel geld moet vrijgemaakt worden,om zoals u het stelt, en ik citeer: " De stad garandeert een goed onderhouden en aangename publieke ruimte".

Ik dank U.

Staf Wouters
Gemeenteraadslid

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...