Stad laat Moretusburg in de steek!

Naar aanleiding van werkzaamheden in het kader van saneringsoperaties in de wijk Moretusburg te Hoboken, kregen een aantal bewoners uit de Scheldevrijstraat te maken met erge wateroverlast.

Boosdoener van dienst was de firma Aquafin welke, door een fout tijdens werkzaamheden aan rioleringen, belangrijke schade veroorzaakte aan enkele woningen.

Reden genoeg voor gemeenteraadslid Staf Wouters om, tijdens de gemeenteraadszitting van maandag 28 januari 2008, schepen G. Lauwers hierover te interpelleren.

Het raadslid vroeg welke maatregelen de schepen voorzag, teneinde de opgelopen schade te compenseren: ondergelopen kelders en voortuintjes welke herschapen werden in regelrechte modderpoelen.

Op vraag van de bewoners, wie voor deze situatie aansprakelijk diende gesteld, verklaarde Aquafin zonder verpinken dat zij niet wensen op te draaien voor eventueel geleden schade. Tevens meende de woordvoerder van het bedrijf op een vrij arrogante wijze te moeten beklemtonen, dat het uitsluitend de verantwoordelijkheid van de huiseigenaars is om ervoor te zorgen dat hun kelders waterdicht zijn, en niet kunnen onderlopen…

Deze boodschap schoot dan ook in het verkeerde keelgat bij Staf Wouters. Hij eiste van de bevoegde schepen dat deze onvoorwaardelijk zou tussenkomen namens de stad. Indien de stad niet zou ingrijpen, zo concludeerde het raadslid, bewijst dit nog maar eens dat in dergelijke gevallen nog steeds de traditionele paraplu wordt opengetrokken.

Het gemeenteraadslid merkte tevens op dat de bewoners van de wijk Moretusburg gebruikt worden als speelbal tussen de verschillende partijen binnen dit saneringsverhaal.

Hij vroeg zich dan ook af, of Aquafin voor de feiten aansprakelijk zal gesteld worden en of de benadeelden op een schadeloosstelling zullen mogen rekenen.

Tot slot stelde Staf Wouters vast (met de wetenschap dat de saneringsoperatie binnen de wijk Moretusburg al moest afgelopen zijn in de maand november 2007) dat, na alle problemen waarmee Moretusburg in het verleden reeds werd geconfronteerd, dit voorval voor de bewoners een toch wel erg bittere nasmaak opleverde, zowel psychisch, emotioneel als financieel!

Staf Wouters
Gemeenteraadslid

Bijlage 1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...