Schriftelijke vraag van Wim Wienen, Vlaams Volksvertegenwoordiger, aan mevrouw Hilde Crevits, Vlaams minister bevoegd voor Mobiliteit en Openbare Werken betreffende verkeersonveilige situaties op de Sint-Bernardsesteenweg in Hoboken

Op de Sint-Bernardsesteenweg te Hoboken, meer bepaald het stuk tussen de Klaverbladdreef en de grens met de gemeente Hemiksem zijn er wel wat problemen met onveilige oversteekplaatsen. Op dat stuk van voornoemde steenweg is de maximum toegelaten snelheid 70 km/u. Heel wat wijkbewoners en de ouders van de kinderen die daar naar de kleuterschool gaan zijn vragende partij om de maximum snelheid daar te verlagen en er de oversteekplaatsen veiliger en vooral zichtbaarder te maken.
Die bezorgdheden hebben zelfs geleid tot een advies van de districtsraad van Hoboken, waarin gepleit werd om de maximumsnelheid te reduceren tot 50km./u., de signalisatie voor de oversteekplaatsen aan te passen zodat deze zichtbaarder worden, voor de plaatsing van oversteeklichten voor voetgangers (sic) bij een of meerdere van deze oversteekplaatsen te overwegen, om op korte termijn over te gaan naar de inplanting van een vaste flitsinstallatie en voor het aanbrengen van de nodige fietsstrookmarkeringen.


Intussen is er aan de verkeersonveilige situatie op de Sint-Bernardsesteenweg nog maar weinig veranderd.


Vandaar mijn vragen aan de minister:


         Is de minister op de hoogte van de verkeersonveilige situatie aan de Sint-Bernardsesteenweg te Hoboken, meer bepaald tussen de Klaverbladdreef en de grens met Hemiksem? En is de minister het eens met de bezorgdheid van de buurtbewoners?
         Is de minister op de hoogte van het advies van de Hobokense districtsraad en is ze bereid aan dit verzoek gevolg te geven?
         Welke maatregelen heeft de minister genomen om de verkeersveiligheid op voornoemde steenweg te verhogen?

Wim Wienen
Vlaams volksvertegenwoordiger

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...