Schriftelijke vraag van Wim Wienen, Vlaams Volksvertegenwoordiger, aan de Mevrouw Joke Schauvliege, Vlaams minister bevoegd voor Leefmilieu betreffende mogelijke geluids- en milieuoverlast te Hoboken



De Firma Smulders Projects Belgium NV produceert onderdelen voor windturbines. In België is deze firma actief in Hoboken op de terreinen van het voormalige Cockerill Yards. Voor haar werkzaamheden heeft het bedrijf natuurlijk verschillende milieuvergunningen, bv. voor de spuitcabines en dergelijke meer.


 


Verschillende buurtbewoners klagen intussen over geur- en geluidshinder. Er zou regelmatig een indringende verfgeur hangen en de bewoners beklagen zich evenzeer over geluidsoverlast veroorzaakt door een grote kraan en het werken in de ‘buizen’ die het onderstel vormen voor de windturbines. Terzake zouden de buurtbewoners al meermaals hun beklag hebben gedaan bij de milieu-inspectie.


 


Vandaar mijn vragen aan de minister:


 


       Over welke milieuvergunningen beschikt het voornoemde bedrijf?


       Heeft de minister weet van geluids- en milieuoverlast vanwege het voornoemde bedrijf?


       Wordt dit bedrijf inzake haar vergunningen en eventuele overlast gecontroleerd? Zo ja wanneer waren de laatste controles en wat was het resultaat van die controles?


       Stelt er zich een probleem voor de volksgezondheid?


       Acht de minister het nodig maatregelen te treffen om de overlast voor de buurt tot een minimum te herleiden? Zo ja, welke? Zo neen, waarom niet?

Wim Wienen
Vlaams volksvertegenwoordiger

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...