Schriftelijke vraag van raadslid Staf Wouters aan schepen Van Campenhout naar aanleiding van de recente ontwikkeling binnen het dossier Meerlenhof.Onlangs mochten we vernemen dat het college beslist heeft om het kasteel Meerlenhof in Hoboken te verkopen. Het gaat hier specifiek om het kasteel zelf met daaraan gekoppeld een private tuin.


Na een eindeloze voorgeschiedenis die we met alle betrokken partijen zeer goed kennen, komt er dus hopelijk, en ik zou durven gewag maken van het woordje eindelijk, terug beweging binnen dit dossier.


De nieuwe hoofdbestemming van het kasteel wordt wonen, waarbij de eventuele nieuwe eigenaar de mogelijkheid krijgt om daarnaast een vrij beroep of ambacht uit te oefenen, een kwalitatieve kleinhandel uit te baten, of een beperkte bed and breakfast te exploiteren.


Wanneer ik echter binnen de verspreidde tekst het woordje ambacht bemerk, valt het me wel op dat er geen exacte omschrijving wordt bepaald. Nochtans kunnen sommige ambachten aanleiding geven tot hinder. Men kan een ambacht dus ruim nemen in de zin van het woord. Men kan een bescheiden ambacht uitvoeren, of men kan het grootser zien.


In dit laatste geval mag het zeker niet de bedoeling zijn dat zulke ambachten aanleiding geven tot het aanvragen van eventuele nodige vergunningen!


Het zou daarom opportuun zijn dat de stad een wel omlijnde beschrijving geeft omtrent deze bedoelde ambachten. Zo ontloopt men het risico dat de buurt achteraf opgezadeld wordt met eventuele hinderende activiteiten! De bedoeling is dat er rust heerst en rust blijft op het domein.


Omtrent de nieuwe ontwikkeling binnen dit dossier wordt er door de buurt met gemengde gevoelens gereageerd. Uiteindelijk is men het wel eens over één zaak, en dat is dat er nu eindelijk iets positief kan gebeuren met het kasteeltje dat nu toch wel stilletjes aan in verval aan het raken is.


Niettemin blijft men echter ook met een aantal vragen zitten. Zo stelt men zich de vraag over o.a. het inrichten van de privétuin, doorgangen park, openbaar domein, en niet in het minst vragen over de gazon voor het kasteel.


Voor wat betreft dit laatste is het namelijk zo dat de gazon voor het kasteel regelmatig gebruikt wordt door spelende kinderen. Ook vinden hier af en toe buurtmanifestaties plaats. U zult dus zeker begrijpen dat dit nogal gevoelig ligt voor de buurt, en hierbij druk ik me nog voorzichtig uit!


 


Daarom dringen volgende vragen zich dan ook op:


 


– Wat is de huidige stand van zaken binnen dit dossier?


– Zal de doorgang met de Lijsterlaan blijven bestaan?


– Welk deel zal er openbaar domein blijven?


– Waar zal de privétuin juist komen?


– Zal men na de herinrichting van het kasteel nog spelende kinderen dulden, alsook buurtmanifestaties? ( ik verwijs naar gazon voor het kasteel ).


– Heeft men hier al eventueel naar een aanvaardbaar alternatief voor alle betrokken partijen gezocht?


– Zal men strikt bepalen vanuit de stad welke ambachten kunnen en welke niet? Strikte omschrijving?


– Gaat men er strikt op toezien dat er zeker geen ambachten worden uitgevoerd die eventueel hinder zouden kunnen veroorzaken voor de buurt ?


( Lees ook dit artikel http://www.vlaamsbelanghoboken.be/4/417/ )

Staf Wouters
Gemeenteraadslid

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...