Schriftelijke vraag van raadslid Staf Wouters aan schepen Van Campenhout i.v.m. stand van zaken project Scheldeboord Hoboken


Het zuidelijke deel van de rechterschelde-oever is altijd een belangrijk industrieel gebied geweest.Vermits het gebied nog lang voor industriele activiteiten zal worden gebruikt, wil de stad nu samen met de POM Antwerpen op zoek gaan naar een duurzaam evenwicht tussen economie, wonen, natuur en recreatie.Dit was het uitgangspunt waarop de stad vertrok op de ontwikkelingsstrategie die gericht is op herstructurering.Eén van de punten waar met meer dan gemengde gevoelens naar werd uitgekeken, was hoe men de zuidelijke industriegebieden makkelijker zou kunnen ontsluiten voor het verkeer.Hieruit sprong één welbepaalde straat in het oog, namelijk de A.Greinerstraat te Hoboken-Moretusburg.Deze straat loopt bijna in zijn geheel dwars door het aldaar gevestigde bedrijf Umicore. Ze snijdt als het ware het bedrijf in twee delen.Naar aanleiding hiervan kwam men tot de conclusie dat deze straat nogal wat veiligheidsrisico’s met zich meebrengt, juist omwille van de aanwezigheid van een Sevesobedrijf.Er werd daarom onderzocht of een bijkomende milieubuffer tussen de plaatselijke industrie en de aldaar gelegen wijk Moretusburg noodzakelijk en gewenst zou zijn.Verschillende alternatieven werden op tafel gelegd, waaronder verschillende mogelijkheden tot onteigening, enz..Wij zijn nu 2009 en 2010 is niet veraf, waarbij ik moet vaststellen dat er een zekere windstilte is ontstaan binnen dit toch wel complexe maar belangrijk dossier.De bewoners van de wijk hebben nog steeds geen zekerheid omtrent de plannen met hun wijk, alsook de bewoners die in aanmerking zouden komen met een eventuele onteigening van hun woonst.Nog steeds slaat de angst en de twijfel van de betrokkenen toe. Men wil eindelijk een antwoord dat beslist over hun uiteindelijke toekomst.Daarom dringen volgende vragen zich op:


– Wat is de huidige stand van zaken binnen dit dossier?– Wordt er nog over eventuele onteigeningen gesproken?– Wordt er nog onderhandeld met Umicore over de annexatie van de Adolf Greinerstraat?– Is Umicore nog vragende partij en is men reeds met een voorstel naar voor gekomen?– Zijn er alternatieven binnen dit dossier? Zo ja,welke?– Wordt er op regelmatige basis informatie gestuurd naar de bewoners en het district toe?– Is er al overwogen om de bewoners van Moretusburg te informeren via een bijeenkomst, teneinde een stand van zaken te melden en hen de mogelijkheid te bieden een aantal kritische vragen te stellen? Staf Woutersgemeenteraadslid

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...