Schriftelijke vraag van raadslid Staf Wouters aan schepen Lauwers i.v.m. problematiek van stratenonderhoud binnen de wijk Antwerpen-Luchtbal


Binnen de wijk Antwerpen-Luchtbal verschijnen regelmatig mensen van de dienst stadsreiniging in het straatbeeld. De Galjoenstraat is zo een straat.


Daar hier regelmatig de nood ontstaat om de straat proper te maken, worden hier regelmatig werknemers op pad gestuurd om het onderhoud van de straat te verzekeren.


Onlangs waren er een paar arbeiders van Stadsreiniging aan het werk. Deze mensen waren de straat proper aan het maken met een 2 tact motor- bladblazer.


Op hetzelfde moment stonden er autovoertuigen geparkeerd in de straat. Met een aan het nonchalant grenzend enthousiasme, blies men al het stof en klein steenpuin tegen de aldaar geparkeerde wagens.


Wetende dat er nogal kracht van een 2 tact motor- bladblazer uitgaat, kan men zich wel inbeelden wat opspattend klein steengruis teweegbrengt wanneer het opvliegt tegen het lakwerk van een auto.


Op een bepaald moment is er een bewoner toegestapt op een arbeider om hem op een vriendelijke en beleefde manier attent te maken dat hij bij deze manier van werken schade toebrengt aan de geparkeerde voertuigen.


De gemaakte opmerking schoot blijkbaar in het verkeerde keelgat van betrokken arbeider. Zonder in dialoog te gaan met de bewoner bedreigde de arbeider de man met  fysiek geweld.


Dit soort van gedrag is totaal onaanvaardbaar! Ongetwijfeld noopt dit mij tot de vaststelling dat er  één en ander schort aan de opleiding van hogergenoemd werknemer.


Vanuit de stad heeft men de heilige plicht om zulke mensen attent te maken dat dit niet kan binnen onze maatschappij en wanneer men zich bedient van zulk onaanvaardbaar gedrag, zij zich mogen verwachten aan onmiddelijk ontslag!


Dreigen met fysiek geweld als stadsarbeider naar de klant toe, in dit geval een inwoner van deze wijk is onaanvaardbaar! Ik stel me hierbij ernstige vragen en bemerkingen naar de toekomst toe met betrekking tot het domein  van opleidingen. Is er wel een degelijke opleiding voorzien voor deze doelgroep of stuurt men ze direct de straat op?


 


Nochtans kan men vanuit de stad organisatorisch te werk gaan, zodat er geen wagens hoeven beschadigd te worden. Eventueel kan men een tijdelijk parkeerverbod invoeren gedurende de werkzaamheden.


Vanuit de bewonersgroepen vraagt men alleszins om een punt te zetten achter deze manier van werken. Dit vraagt alleszins om een betere organisatie!


Tot slot mag men niet uitsluiten dat er bij deze manier van werken wel eens schadeclaims zouden ingediend kunnen worden bij de stad Antwerpen.


 


Daarom volgende vragen:


 


– Is de schepen op de hoogte van deze manier van werken op de Luchtbal wijk?


– Wordt er op regelmatige wijze controle gevoerd naar het personeel toe? (klantvriendelijkheid).


– Gaat de schepen optreden wanneer personeel van stadsreiniging dreigt met fysiek geweld naar inwoners van deze stad toe?


– Wordt er voldoende opleiding gegeven naar bepaalde doelgroepen toe? (arbeiders van vreemde origine wat in dit geval was).


– Wordt er wel genoeg de nadruk gelegd op samenlevingsproblematiek binnen deze opleidingen?


– Kunnen de bevoegde diensten naar de toekomst toe een parkeerverbod invoeren gedurende de periode nodig om een straat proper te maken?


– Op wie gaat men eventuele schadeclaims verhalen wanneer er schade wordt vastgesteld aan het lakwerk van auto’s? Gaat men deze verhalen op betrokken werknemers of aan de stad Antwerpen?


– Gaat men in de toekomst vanuit de stad rekening houden met de vragen, bemerkingen of suggesties van de bewoners?

Staf Wouters
Gemeenteraadslid

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...