Schriftelijke vraag van raadslid Staf Wouters aan schepen Lauwers i.v.m. maatregelen en de daaraan gekoppelde conclusies uit de evaluatie van sneeuw- en ijzelbestrijding naar de toekomst toe

Na het uitgebreid antwoord op de kennisneming van de evaluatie omtrent de werkwijze en resultaten van de sneeuw- en ijzelbestrijding tijdens de raadscommissie van donderdag 17 juni 2010, blijf ik nog met een aantal extra vragen en bemerkingen zitten.


Met name mijn vraag met betrekking tot eventuele alternatieve middelen wanneer er tekorten zouden ontstaan in de pekel en zoutvoorraad.


Hierbij gaf een medewerker van uw kabinet aan dat de stad naar alternatieven uit andere Europese landen, voor wat betreft sneeuw – en ijzelbestrijding, heeft gezocht.


Hieruit kwam de conclusie dat bij ons het stratennetwerk en het riolennetwerk niet aangepast zijn om gebruik te maken van een aantal alternatieven.


Hierbij zouden deze schade aanrichten aan onze straten en riolen. Ik maak me hierbij de bedenking of dat de stad naar de toekomst toe op stelselmatige manier bij de heraanleg van een nieuwe straat geen rekening zou kunnen houden met het gegeven dat men iedere nieuwe straat die men aanlegt zou aanpassen, zodat er een aantal alternatieven kunnen gebruikt worden die geen schade kunnen aanrichten aan de straten en de riolen.


Ook blijf ik nog ik nog met vragen zitten met betrekking tot het aantal ingediende klachten van burgers met name de schade opgelopen tijdens de winterprikken, ten gevolge van de slechte toestand waarin vele straten verkeerden. Ik kijk hier vooral naar het aantal automobilisten die eventueel een schadeclaim indienden.


Als extra opmerking maak ik hierbij de bedenking om een inventaris op te stellen over de meest in slechte staat verkerende straten binnen ons grondgebied van de stad en zijn districten.


Dit zou naar de toekomst toe als werkinstrument kunnen gebruikt worden om zo een pak ellende te besparen, echter met de wetenschap dat men deze straten extra aanpakt voor wat betreft grondige herstellingswerken.


 


 


Daarom dringen volgende vragen zich dan ook op :


 


– Heeft de schepen al de denkoefening gemaakt om naar de toekomst toe alle nieuw aan te leggen straten en riolen zodanig aan te passen zodat ze in aanmerking komen voor een aantal alternatieve oplossingen bij het bestrijden van sneeuw- en ijzel? (voornamelijk wanneer blijkt dat men door zijn voorraad zout en pekel zit)


-Is de bereidheid voor deze oplossing aanwezig?


– Kan de schepen mij een lijst bezorgen met het aantal schadeklachten ten gevolge van de toch wel ernstige en zware winterprikken? (automobilisten, fietsers en voetgangers)


– Werd er ook gevolg gegeven aan deze klachten? Zo ja, welke?


– Kunnen de bevoegde diensten een inventaris opmaken van de straten die er zeer slecht bijliggen om zo preventief te werken naar de toekomst toe, wanneer zeer dringende herstellingswerken nodig zijn? (dit kan op termijn het aantal ingediende schadeclaims fel terugdringen)

Staf Wouters
Gemeenteraadslid

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...