Mondelinge vraag van Guy Eggermont over de Belvédère in park Sorghvliedt

Ontwikkelen van een lange termijn visie ?

Districtsraad 20/12/2010


Op 14/04/2010 werden in de districtsraad van Hoboken reeds mondelinge vragen gesteld omtrent de Belvédère in het park Sorghvliedt.  Wanneer wordt dit gebouw gerenoveerd, wordt aan dit gebouw nog een invulling-functie gegeven, welke middelen kunnen aangewend om het gebouw niet verder te laten vervallen?  Allemaal vragen waarop toen onvoldoende werd geantwoord.


In een vraaggesprek met sp.a Hoboken geeft de districtsvoorzitter het volgende te kennen: “ “Er zijn nog maar weinig zulke tuinpaviljoenen bewaard gebleven.  Een exacte kopie zoals de Belvédère van Sorgvliedt, een combinatie van een rechthoekig paviljoen met een volledig open rotonde, komt in vakliteratuur over heel Europa niet meer voor. We kunnen dus stellen dat het om een vrij uniek exemplaar gaat dat het behouden waard is.”


Ik durf dus te veronderstellen dat het nog altijd de bedoeling is om op zoek te gaan naar  alle mogelijke middelen om de Belvédère te behouden en, zo mogelijk, te restaureren goed beseffende dat dit een zeer zware opdracht wordt.  De kosten voor een volledige restauratie worden immers op 650.000 Euro geraamd.  Gezien het unieke karakter van de Belvédère blijven we toch van oordeel dat we alle mogelijke wegen moeten bewandelen.  We moeten alles op alles  zetten om dit unieke gebouw zodanig in de kijker te plaatsen dat de overheden (Stad, Provincie en Gewest) overtuigd zijn mee hun schouder te zetten onder dit project.


Er zijn in dit dossier verschillende opties.  Moet de Belvédère in de eerste plaats reeds een invulling krijgen, moet het gebouw toegankelijk zijn voor het publiek of opteren we  om eerst de bodemerosie tegen te gaan.  Dit laatste betekent dan wel dat de heuvel volledig dient afgesloten te worden.  Dit geeft de bodem de kans zich volledig te herstellen  waardoor de nodige stabiliteit aan de heuvel wordt gewaarborgd.  Alvorens de heuvel af te sluiten dienen aan de Belvédère de nodige  instandhoudingswerken te worden uitgevoerd om het gebouw van verdere verkrotting te vrijwaren. 


In afwachting van het natuurlijk herstel van de heuvel kan gewerkt worden aan sterk dossier omtrent de belvédère.  Waar willen we uiteindelijk naartoe met dit gebouw?  Wat wordt de planning van de lange termijn visie?  Kunnen we beroep doen op subsidies via Provincie, kunnen we rekenen op een tussenkomst van de Stad Antwerpen en kunnen we beroep doen op subsidies van het Vlaams Gewest.  Bij de provincie kan een subsidieaanvraag worden ingediend.  We kunnen tevens beroep doen op de Monumentenwacht.  Deze dienst geeft suggesties voor herstel van het monument.  Zij legt dit vast in een bevattelijk rapport waarmee men naar een architect of aannemer kan stappen.  Door de Vlaamse overheid worden restauratiepremies toegekend voor werken aan beschermde monumenten die ingrijpender zijn dan gewone onderhoudswerken.  Ook bij de Stad Antwerpen kunnen we aankloppen teneinde ons doel te bereiken.


 


Vragen:


          Is het district bereidt een lange termijn visie te ontwikkelen omtrent Belvédère?


          Gaat het district voor een volledige restauratie van de Belvédère? 


          Gaat het district voor een nieuwe invulling van de Belvédère (openstellen voor het publiek) of voor een voor het publiek gesloten gebouw?


          Heeft het district reeds contacten gelegd met Stad, Provincie en Vlaamse Overheid teneinde subsidies aan te vragen?


          Zo ja, welke resultaten hebben deze gesprekken opgeleverd?


          Zo neen, gaat het district subsidies aanvragen aan Stad, Provincie en Vlaamse Overheid?


          Heeft het district in het verleden beroep gedaan op de Monumentenwacht van de Provincie en, zo ja, voor welke gebouwen werd beroep gedaan op de monumentenwacht?  Zo neen, overweegt het district om beroep te doen op de monumentenwacht van de provincie.


 


 


 


 


Guy Eggermont


Districtsraadslid                                          

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...