Interpellatieverzoek van gemeenteraadslid Staf Wouters aan schepen Van Campenhout voor de gemeenteraadszitting van maandag 20 september 2010 i.v.m. traject tram 6 door KruishofstraatDe kruishofstraat is een straat die twee districten als het ware doorsnijdt, namelijk het district Antwerpen aan de ene kant en het district Wilrijk aan de andere kant.


Nog niet zo lang geleden werd het traject dat tram 6 zou afleggen bekendgemaakt. Hierbij konden we vaststellen dat de Kruishofstraat een cruciale fase zou betekenen voor wat betreft zowel de doorgang van de tram als wat betreft de eindhalte.


Vanuit de stad zat men verveeld omtrent de tijdspanne van communicatie naar de omwonenden toe betreffende dit dossier.


Eén van de opgegeven redenen was dat men wou wachten tot er meer gegevens bekend werden omtrent de juiste fasering van de werken, aangezien daarover heel wat vragen te verwachten waren van de omwonenden die direct betrokken zijn met de geplande werkzaamheden.


Naar aanleiding van een aantal vragen die ik stelde i.v.m. de eindbestemming van tram 6 kreeg ik te horen dat de eindhalte zich zal situeren ten zuiden van de meest zuidelijke appartementsblok aan de Kruishofstraat, met name schuin tegenover de Pastoor De Conincklaan.


Nog steeds in het antwoord werd ik er attent op gemaakt dat deze eindbestemming dus strikt genomen binnen het district Antwerpen valt.


Nog volgens de bevoegde diensten zou door voor deze locatie te kiezen het Generaal Robertplantsoen maximaal groen blijven en kunnen ( een aantal ), Wilrijkenaars gebruik maken van de tram vermits deze op wandelafstand komt te liggen.


Frappant vindt ik dienaangaande de afsluitende zin, en ik citeer: " Dus toch de lusten, en niet de lasten van de tram ".


Graag voeg ik hier onmiddellijk aan toe dat zowel de bewoners langs de Antwerpse kant van de Kruishofstraat, evenals de bewoners van de Wilrijkse kant van de bewuste straat niet gelukkig zijn, ( en dan druk ik me nog voorzichtig uit ), met de komst van het tramtraject, dat door hun straat zal lopen.


Heel de bewonersgroep woonachtig langs beide kanten van de Kruishofstraat willen geen tramlijn in hun straat. Ondertussen zijn de borden geplaatst in de straat met de nodige tekst omtrent de bouwaanvraag, nodig om eventueel na het indienen van bezwaarschriften die er zeker zullen komen vanuit de bewonerskring, te starten met de werken.


 


Daarom volgende vragen:


 


– Wat is de huidige stand van zaken binnen dit dossier?


– Hoeveel bezwaarschriften zijn er uiteindelijk binnengekomen tegen het traject van tram 6?


– Gaat de stad en de Lijn rekening houden met de bezwaren van de bewoners woonachtig in de Kruishofstraat? Zowel van hen die aan de Antwerpse kant woonachtig zijn als degenen die woonachtig zijn aan de kant van Wilrijk?


– Indien wel, gaat men dan het dossier helemaal herbekijken? (onderzoek andere mogelijkheden traject)


– Is er al een studie uitgevoerd omtrent mogelijke geluidsoverlast voor de buurt?


– Werd er reeds een studie gemaakt over de mogelijk toenemende verkeersdruk in de Kruishofstraat? (toename door geplande tramsporen langs kant Wilrijk?)


– Is de beschikbare ruimte langs de kant Wilrijk niet beperkt om een vlot en vooral veilig verkeer te garanderen?


– Ontstaat er geen waardevermindering van eigendom? ( ruimte waar keerlus gepland is, is ingekleurd als groenzone ).


– Heeft men al onderzoek gedaan naar eventuele ernstige toename van verkeerschaos? (Kruishofstraat, Berkenlaan, Populierenlaan)


– Hoe gaat men een dreigende economische schade voor de plaatselijke handelaars verantwoorden? (door aanleg tramlijn moeilijker bereikbaarheid van handelaars)


– Wat met het gevaarlijk kruisen van trajecten? (binnen de plannen kruist de tram tweemaal het fietspad/voetpad)


– Wat met eventuele problemen tijdens de wekelijkse huisvuil ophaling? ( ontstaan files door wachtende voertuigen ).


– Is er al onderzoek gevoerd naar bereikbaarheid voor hulpdiensten in de Kruishofstraat? (blokkeren doorgang tram)


– Is er al onderzoek gevoerd naar inplanting van de Park & Ride zone? (overlast en vandalisme)


– Gaat men de bewoners van beide kanten van de Kruishofstraat nog bijeenroepen voor een extra hoorzitting ? (grieven en noden na indienen bezwaarschriften van de bewoners)

Staf Wouters
Gemeenteraadslid

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...