Interpellatie van raadslid Staf Wouters aan schepen Lauwers voor de gemeenteraadszitting van 25 januari 2010 ivm de vervuiling van natriumhydroxide en de gevolgen hiervan voor mens en milieu


Op dinsdag 18 augustus 2009 werd er vervuiling vastgesteld binnen de wijk Moretusburg te Hoboken. Langs de kant van de Currystraat werd de aanwezigheid van een witte stofneerslag vastgesteld. Later bleek uit een bericht verspreidt door het bedrijf Umicore dat het ging om het product natriumhydroxide.Dit produkt wordt door bepaalde bronnen omschreven als zeer gevaarlijk en schadelijk voor mens en milieu. Ondanks de bewering dat het afspuiten van de wagens geparkeerd in de Currystraat door de bedrijfsbrandweer van Umicore een verstandige beslissing bleek, trekken sommigen dit in twijfel.Iedereen weet dat er onlangs een grondige sanering van de gronden op Moretusburg plaatsvond. Sanering die er gekomen is door de gevolgen van een historische vervuiling van het voormalige bedrijf Metalurgie nu Umicore.Men mag er niet zomaar van uitgaan dat het gevallen stof zoals hierboven beschrevenondanks het wegspuiten en de daaropvolgende zware regenval verdwenen is en daardoor geen schade meer kon veroorzaken. Niets is minder waar!Door het afspuiten van de wagens is de natriumhydroxide in de grond (grondwater) en de riolering terchtgekomen.Daarom volgende vragen:
– Wat is de stand van zaken met betrekking tot onderzoek naar de werkelijke oorzaak van de vervuiling in dit dossier?
– Heeft de stad al contact opgenomen met de bevoegde dienstenin dit geval de Vlaamse milieudienstomtrent de stalen die naar aanleiding van de vastgestelde vervuiling zijn genomen?
– Heeft de stad hier dan eventueel al een uitslag van?
– Bestaat of bestond er in het kader van deze vervuiling op het moment van de vervuiling zelf geen gevaar voor de bewoners in de onmiddellijke omgeving van het bedrijf?
– Heeft men de eventuele gevolgen voor de volksgezondheid reeds onderzocht?
– Heeft men al een onderzoek gevoerd naar de gevolgen voor het milieu? ( het oppervlakte water/het grondwater/in de riolering laten terechtkomen ).
– Wordt er op regelmatige basis nog contact opgenomen met Umicore teneinde verdere incidenten naar de toekomst toe te voorkomen? (maatregelen enz.)

Staf Wouters
Gemeenteraadslid

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...