Interpellatie van Guy Eggermont betreffende de incidenten in de wijk Den Draaiboom

In de multiculturele wijk ‘Draaiboom’ zijn er al heel lang ernstige samenlevingsproblemen.  Vijf jaar geleden kenden deze problemen een hoogtepunt.  Dit was uiteindelijk het sein voor het districtscollege om toch maar eens te overwegen of er geen initiatieven konden genomen worden om de samenlevingsproblematiek onder de loep te nemen.


Er werd gestart met het project ‘Samen’.  Allochtone buurtvaders gingen een oogje in het zeil houden en trachten de jongeren te bedaren.  We kregen eveneens een toelichting van de politie en enkele stadsambtenaren.  Eén van de ambtenaren ging er prat op om binnen de kortste keren de problemen te kunnen oplossen.  We hebben deze man toen gewaarschuwd voor zijn overdreven enthousiasme.  De politie gaf toen onomwonden te kennen dat er eigenlijk geen al te grote problemen waren.  Over de jongeren geen kwaad woord, buiten enkele kwajongensstreken.  De buurt leefde in totale harmonie volgens de aanwezige agenten.  Ze gingen zelfs zo ver met te beweren dat het eigenlijk de politie is die  verantwoordelijk is voor relletjes.  De politie moet minder uitdrukkelijk aanwezig zijn in de wijk en mag niet overgaan tot overdreven identiteitscontroles.  Hierdoor voelen de jongeren zich geviseerd en gaan ze over tot het veroorzaken van relletjes, zo stelden ze.


We moeten  uiteindelijk eens eerlijk durven zijn en eerlijk durven zeggen dat de samenlevingsproblemen nooit helemaal verdwenen zijn.  De sfeer in de wijk is altijd een ietwat gespannen sfeer. Het is dan ook erg storend te moeten lezen hoe de districtsburgemeester reageert op de ernstige ongeregeldheden tijdens nieuwjaarsnacht. “Ik weet van niets en heb nooit over de problemen iets gelezen in de verslagen van de stad”.  Is dit de houding die het districtscollege aanneemt?  Zolang er geen officiële melding komt van de Stad over problemen in  het district Hoboken gaat het districtsbestuur ervan uit dat alles goed gaat in ons district.


 


Vragen:


 


Loopt het project ‘Samen’ nog en hoe wordt dit project opgevolgd?


Is er rechtstreeks overleg met de allochtone buurtvaders en het districtscollege en worden er van dit overleg verslagen opgesteld.  Kunnen deze verslagen worden ingekeken.


Welke resultaten levert zulk een overleg op.  Krijgt men een duidelijk beeld over de toestand in de wijk?


Aan wat werd de aanmoedigingspremie van 7.000 Euro besteed?


Welke stappen gaat het districtscollege ondernemen om aan de samenlevingsproblematiek een oplossing te bieden?  


Kan er geen overleg gepleegd worden met de getroffen buurtbewoners?


Kan men vanuit deze raad niet opnieuw de vraag stellen om halfjaarlijks de politie uit te nodigen om een toelichting te komen geven over het reilen en zeilen  in ons district.  Een voorstel dat door deze raad trouwens werd goedgekeurd.

Guy Eggermont
Districtsraadslid

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...