Informatieve vraag van Wim Wienen, Gemeenteraadslid aan de Heer Luc Bungeneers, Burgemeester, betreffende de budgettaire implicaties van de schade aan het wegennet door de winter

De opeenvolgende ‘winterprikken’ hebben er voor gezorgd dat het Antwerpse wegennet er heel slecht bijligt. Heel wat wegen, die in de planningen niet voorzien waren, zijn nu ook aan herstelling toe. Dit zorgt vooral voor een grote ongerustheid bij de districten die bevoegd zijn voor het onderhoud van hun wegennet.


 


Volgens de districten beschikken ze niet over voldoende middelen om de broodnodige herstellingen aan hun wegennet uit te voeren. Naar verluidt zou het college reeds beslist hebben om 400.000 euro ter beschikking te stellen voor de aanpak van de winterschade. De vraag is natuurlijk of dit voldoende is.


 


Vandaar mijn vragen aan de schepen:


 


         Is er reeds een schatting gemaakt wat betreft de extra kosten die zullen gemaakt moeten worden vanwege de zogenaamde winterschade? Zo ja, hoeveel bedragen die kosten?


         Klopt het dat er 400.000 euro werd vrijgemaakt om de districten te ondersteunen bij het herstellen van hun wegennet? Zo ja, hoe worden die middelen verdeeld over de verschillende districten?


         Volstaat die 400.000 euro om de nood van de districten te lenigen of is het stadsbestuur bereid nog extra middelen voor de districten vrij te maken?


         Wat zijn de budgettaire implicaties van de schade aan het wegennet door de recente winterprikken? Meer bepaald, hoe zal men de verschillende middelen voor het herstel van het wegennet vrijmaken?

Wim Wienen
Gemeenteraadslid

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...