Informatieve vraag van raadslid Staf Wouters aan schepen Voorhamme i.v.m. de toekomst van het Hobokens winkelhart.


Vorig jaar werd een nieuw masterplan, " Antwerpen Shoppingstad ", opgesteld. Hieruit blijkt dat vooral in de binnenstad – na de nodige investeringen – het aantal nieuwe winkels zou opgetrokken worden. Ondertussen werkt het stadsbestuur ook aan plannen voor de zogeheten "strategische winkelkernen buiten het stadscentrum". Hoboken is er hier één van. De gedachte achter deze kernen is dat men zich wil richten op de directe omgeving van de winkels om deze buurten aantrekkelijker te maken. Via deze weg is het ook de bedoeling om een potentieel aan nieuwe klanten aan te trekken. Hierbij is de steun van de stad van essentieel belang.


 


Met de dreigende sluiting van het filiaal van GIFI, gelegen op de Kioskplaats, is het zeer de vraag of men vanuit de stad niet sneller werk moet maken van een strategisch winkelkernplan voor Hoboken. De sluiting van GIFI zou wel eens de doodsteek kunnen betekenen voor het nog overblijvend aanbod aan winkels in het centrum van Hoboken. Het aanbod in de eens zo levendige Kapelstraat en Kioskplaats, m.a.w. wat normaal het kloppend hart van Hoboken zou moeten zijn, kalft immers verder af. Maar er is meer aan de hand. De Hobokense middenstand ziet met lede ogen toe hoe er steeds meer winkeltjes van bedenkelijke kwaliteit in het straatbeeld van Hoboken, met name in de Kapelstraat, verschijnen. En als die trend zich voortzet, is eenzelfde evolutie waarschijnlijk in de toekomst ook op de Kioskplaats te verwachten. Ik meen dan ook dat er dringend moet ingegrepen worden. 


 


Daarom de volgende vragen aan de schepen:


 


– Wat is de stand van zaken met betrekking tot de plannen "strategische winkelkernen buiten het stadscentrum", meer bepaald voor Hoboken?


– Zijn er voor Hoboken in de onmiddellijke toekomst concrete acties gepland?


– Werd er reeds contact opgenomen met de plaatselijke middenstanders teneinde hen te betrekken bij mogelijke plannen vanuit het stadsbestuur?


– Werd er reeds een inventaris opgesteld van het centrum van Hoboken en omgeving? (gevolgen heraanleg Kioskplaats, parkeermogelijkheden, verkrotting bepaalde panden in de Kapelstraat, leegstand winkels in de buurt, enz.. )


– Overweegt het stadsbestuur het houden van een enquête bij de lokale bevolking en middenstand over knelpunten en toekomstvisie? 


– Werd er reeds – naar aanleiding van de dreigende sluiting van het GIFI filiaal gelegen op de Kioskplaats – contact opgenomen met de directie van de filialen gevestigd in het Antwerpse ?  Wat zijn de beweegredenen om over te gaan tot sluiting?


–  Werd er reeds met het personeel van het plaatselijk GIFI filiaal gepraat ? 


– Wanneer mag men een strategisch winkelkernplan Hoboken-centrum verwachten? Welke financiële middelen worden er voor de implementatie van het plan uitgetrokken? Wat is de visie van het stadsbestuur inzake de herwaardering van Hoboken-centrum?

Staf Wouters
Gemeenteraadslid

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...