Informatieve vraag van raadslid Staf Wouters aan schepen Van Campenhout i.v.m. aanvraag stedenbouwkundige vergunning van firma Smulders gevestigd te Hoboken – BRC 13 september 2010

Onlangs werd er door de firma Smulders Projects met terreinen gelegen in de Zaatlaan te Hoboken, een aanvraag ingediend tot het verkrijgen van een stedenbouwkundige vergunning.


Het betreft hier meer specifiek de plaatsing van een geluidswerende wand.


Tegen deze aanvraag werden vanuit de buurt meer dan 300 bezwaarschriften ingediend. Eén van de redenen en bezwaren betreft het overtreden van het gewestplan door het bedrijf!


Een deel van het voorplein dat in het gewestplan staat ingekleurd als woonzone, groenzone of recreatiezone, zou en wordt gebruikt voor productieactiviteiten eigen aan het bedrijf.


Deze inkleuring is geen vergissing van de wetgever, wat de ceo van het bedrijf Smulders ook moge beweren.


Het was hier duidelijk de bedoeling om een bufferzone te creëren tussen de woonwijk en de toenmalige scheepsbouwwerf Cockerill Yards.


Juist door de betrachting van het bedrijf om een zogezegde geluidswerende wand op de scheidingslijn van het bedrijfsterrein te plaatsen, probeert Smulders Projects voordeel te halen uit de situatie, en wil zo misbruik van het voorplein masceren !


Wat de bewoners ook met verstomming slaat zijn de intenties van Smulders. Hij wil om deze geluidsmuur te ontwerpen gebruik maken van een aantal containers.


De hoogte hiervan zou opgebouwd worden uit een gedeelte van twee containers hoog, ( 5meter 40 cm ), en een gedeelte van drie containers hoog, ( 8meter 10cm ), dit uiteraard op de reeds bestaande verhoogde berm, die op zichzelf al een aantal meter, ( tussen de 4 en de zes meter ), hoog is. Dit gegeven zal voor een enorme negatieve impact zorgen op de buurt !


Het zicht in de onmiddellijke woonomgeving zal hierdoor volledig aangetast zijn, zonlicht zal verdwijnen en het zicht naar de horizon zal volledig nihil zijn.


Deze en nog een pak andere bezwaren vanuit de buurt verrechtvaardigen volgens mij dan ook dat de aangevraagde vergunning van het bedrijf Smulders niet zou worden toegekend.


 


Daarom volgende vragen:


 


– Wat is de huidige stand van zaken momenteel binnen dit gevoelige dossier?


– Gaat de stad zoals in het verleden reeds gebeurde bij vergunningsaanvragen van Smulders ook nu een negatief advies geven?


– Wordt hier geen poging ondernomen vanuit de firma Smulders om het gewestplan te omzeilen?


– Kan dit zomaar?


– Wat was eertijds de bedoeling van het gewestplan om het stuk als groen in te kleuren op het terrein van Smulders (voormalige terreinen Cockerill Yards), waarvan sprake?


– Gaat men de firma Smulders de wet doen naleven en al zijn productieactiviteiten die hij momenteel uitvoert op het stuk ingekleurd als groen op het gewestplan, laten stilleggen? (alle overbodige materialen laten verdwijnen)


– Is hier geen sprake van een schending van het gewestplan? (stapelen van materialen en productieactiviteiten)


– Zijn gewestplannen die raadpleegbaar zijn op de site van AGIV fout?


– Zijn er ondertussen aanpassingen gebeurt aan het gewestplan?


– Werden er uitzonderingen toegestaan aan het bedrijf die overtredingen wettigen? ( misbruik groene zone gewestplan ).


– Beseft men vanuit het college de impact naar de directe buurt toe? (plaatsen muur)

Staf Wouters
Gemeenteraadslid

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...