Informatieve vraag van raadslid Staf Wouters aan schepen Lauwers i.v.m. de fijnstof problematiek en de daaraan gekoppelde metingen – BRC KO 11 december 2008


Gegevens uit een studie van het Vlaams Instituut voor Wetenschappelijk en Technologisch Aspectenonderzoek tonen aan dat luchtverontreiniging in eerste instantie veroorzaakt wordt door fijn stof.

Deze studie werd uitgevoerd in opdracht van het Vlaams parlement.

Hieruit blijkt o.a. dat de luchtverontreiniging één van de basisoorzaken is, waardoor de levensverwachting van de gemiddelde Vlaming met maar liefst drie jaar afneemt.

Vermits Antwerpen momenteel vernoemd wordt als stad met één van de hoogste concentraties aan fijn stof, is het van cruciaal belang om deze luchtverontreiniging nauwkeurig in kaart te brengen en te documenteren.

Het installeren van meetposten op drukke verkeersassen en industriezones kan een belangrijke hulp betekenen.

Neem als voorbeeld de Boomsesteenweg in Wilrijk: de A12 geldt als één van de drukste wegen in ons land, met een zeer hoge verkeersconcentratie.

Dat de toestand aldaar dramatisch mag genoemd worden, ligt aan een combinatie van verschillende factoren. 

Denk aan de talrijke aansluitingswegen, de aanwezigheid van een verbrandingsoven en allerlei zware industrie in de onmiddellijke omgeving, alsmede de steile opgang van megawinkels, welke door hun ligging voor extra veel verkeer zorgen. 

Stilaan wordt voor dit gedeelte van de Boomsesteenweg de uiterste limiet bereikt v.w.b. pollutie door fijn stof.

Daarom volgende vragen:

 • Is de schepen zich terdege bewust van de problematiek binnen het gebied Boomsesteenweg-Wilrijk aangaande de “fijn stof”-problematiek?


 • Waarom staat hier geen vaste meetpost opgesteld ? Wat is hiervan de reden?


 • Wordt er door de bevoegde diensten onderzoek gedaan naar deze voor de volksgezondheid toch wel ernstige problematiek?


 • Wordt erop toegezien dat de opgelegde emissienormen strikt worden nageleefd door de plaatselijke industrie?


 • Is er vanuit uw kabinet al een plan opgemaakt om in de zeer nabije toekomst werk te maken van dit probleem?


 • Staf Wouters
  Gemeenteraadslid


   


   

  Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...