Informatieve vraag van raadslid Staf Wouters aan schepen Lauwers i.v.m. de constante niet naleving van de verkregen milieuvergunningen vanuit het bedrijf Smulders Projects te Hoboken – BRC KO 16 september 2010

De firma Smulders Projects Belgium n.v. is volgens de VLAREM-wetgeving een klasse 1- bedrijf. Dit betekend dat de milieuvergunning wordt toegekend door de bestendige deputatie van de provincie Antwerpen.


Het toezicht op de naleving van deze milieuvergunning berust bij de gewestelijke milieu-inspectie van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie van het ministerie van de Vlaamse gemeenschap.


Naar ik vernam beweert de stad Antwerpen dat ze haar verantwoordelijkheid heeft opgenomen naar aanleiding van verschillende klachten vanuit de buurtbewoners kring wonende in de directe omgeving van hogergenoemd bedrijf.


Met name de stedelijke milieu- inspectie (Milieutoezicht ), zou hierin een voorname rol hebben gespeeld.


Dit gegeven dateert reeds van 31 augustus 2009 vorig jaar, datum waarop een antwoord toekwam op het initiatief in de vorm van een schriftelijke vraag, ingediend door mijn collega Wim Wienen.


Hierbij kwam het volgende naar boven, en ik citeer : De inspecties en onderzoeken wezen samengevat op het volgende:


– er is doorgaans geen verstoring van de nachtrust. Er was één geïsoleerd incident waarvoor Milieutoezicht op 26 mei 2008 een proces-verbaal opmaakte.


– overdag waren er een aantal overschrijdingen vast te stellen van de wettelijke geluidsnormen. Meteen gaf de dienst Milieutoezicht ook enkele suggesties om dit te vermijden.


Tot daar enkele voorbeelden betreffende de antwoorden vanuit de stad. Dit typeert de toestand van het moment waarbij men dus duidelijk een verkeerd beeld weergeeft van het bedrijf inzake


de vele overtredingen waarbij de firma Smulders zich constant aan bezondigd!


Wat mij hierbij verontrust is de rol die de stad Antwerpen speelt, door halve en hele onwaarheden de wereld in te sturen, waarbij er maar één grote verliezer is, namelijk de bewoners van de directe omgeving!


De echte waarheid is dat er tussen 2006 en 2010 reeds meer dan veertig processen verbaal zijn opgesteld, waarvan de bewijzen bij de bewonersaanwezig! Hier moet dan ook dringend opgetreden worden vanuit de diensten die instaan om controle te voeren op de correcte naleving van de verschillende milieuvergunningen die het bedrijf rijk is.


De firma Smulders gaat al jaren zijn boekje te buiten wanneer het de opgelegde voorwaarden betreft tot het verkrijgen van een milieuvergunning! Indien hier niet dringend wordt opgetreden vanuit de bevoegde diensten waarbij de firma op zijn rechten en plichten wordt gewezen, zou ik durven besluiten dat er zich momenteel maar één maatregel kan opdringen, en dat is de onmiddellijke stopzetting van al de activiteiten die plaatsvinden op de terreinen van de firma! Eventueel met een vervolg van de onmiddellijke en onvoorwaardelijke sluiting van het bedrijf tot gevolg!


 


Daarom volgende vragen:


 


– Heeft de schepen weet van de huidige en in het recente verleden vastgestelde geluidsoverlast en geurhinder afkomstig van de firma Smulders?


– Klopt de bewering vanuit de stad dat er tot op heden geen noemenswaardige klachten werden vastgesteld met name naar de volksgezondheid toe?


– Werd er door de diensten van Milieutoezicht reeds een diepgaand onderzoek gevoerd naar de lokale luchtkwaliteit? (zoals beloofd).


– Zijn er over deze onderzoeken al resultaten bekend?


– Wanneer worden deze resultaten eventueel openbaar gemaakt?


– Klachten betreffende geuroverlast kan men volgens de stad melden aan de milieuwacht. Deze dienst zou 24/24 en zeven dagen op zeven bereikbaar zijn. Na telefonisch contact zijn zij binnen het half uur ter plaatse, klopt dit?


– Hoe komt het dat deze dienst niet of weinig reageert bij oproepen? ( verwijs hier ook naar de ervaring van bewoners van Moretusburg).


– Werd er al onderzoek gedaan naar de optimale werking van deze dienst?


– Wat is de reden dat men niet steeds op een correcte manier handelt binnen deze dienst ?


– Over welke milieuvergunningen beschikt de firma Smulders?


– Hoeveel verschillende werden er uitgereikt?


– Stelt er zich in de huidige situatie van het bedrijf geen gevaar voor de volksgezondheid?


– Gaat de stad maatregelen treffen om de overlast voor de buurt te doen stoppen? ( naleving toegekende vergunning, met indien nodig onmiddellijke stopzetting activiteiten ).


– Met welke frequentie worden er controles uitgevoerd ter naleving van de vergunningen ?

Staf Wouters
Gemeenteraadslid

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...